Mayada - Muhammadun basyarun


Lirik Shalawat mayada - Muhammadunbasyarun

Muhammadun basyarun :

Muhammadun basyarun
walai sakal basyari
bal huwa ya'koutuhu
wan nasu kal hajarii...x2

namdahul hadle Muhammad,
ma'dinal ihsani
Hubbuhu fardhun'alaina
ya dzawil'irfani

Muhammadun basyarun
walai sakal basyari
bal huwa ya'koutuhu
wan nasu kal hajarii

Kullu man qhod hama
fhel yajtanir ridwani
Ya man Hana'le fhel
hawahu inani nisywani

Muhammadun basyarun
walai sakal basyari
bal huwa ya'koutuhu
wan nasu kal hajarii

kayfa la ahwa janlelan
khuluqhuhul Qur'an
Jaddadal a'ayda fhena
maulidul'adnani

Muhammadun basyarun
walai sakal basyari
bal huwa ya'koutuhu
wan nasu kal hajarii

Ya Rasulallahi Inni
tholibul ghufroni
Min dzunoubin atsqholatnie
in danal mlezani

Muhammadun basyarun
walai sakal basyari
bal huwa ya'koutuhu
wan nasu kal hajarii
Load disqus comments

1 comments: